ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Извършвайки дейността си, „Грийн Грас 1“ ЕООД, под името Biotiful (ЕИК 201518250, адрес – Бургас, жк. „Бр. Миладинови“, бл. 43,вх. А представлявано от Димитър Панайотов Узунов), а именно отглеждане на плодове и зеленчуци и организиране на детски програми и рождени дни на открито, обработва информация за Вас и Вашите деца, между която и такава, представляваща лични данни.

Настоящите Правила целят да Ви информират за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права в тази връзка.

Защитата на Вашите лични данни е от изключителна важност за нас. Biotiful обработва Вашите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни, Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 („GDPR”), както и приложимото европейско и българско законодателство. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни.

1.Видове лични данни, които Biotiful обработва

Biotiful обработва лични данни, които са доброволно предоставени от Вас, а именно: имена, адреси, и-мейл адреси, телефонни номера, както и имена и дата на раждане на Вашите деца, а в определени случи и информация за здравословното им състояние, алергии към храни, растения и животни и др.

Провеждайки нашите събития и занимания Biotiful заснема фотосесии, клипове и/или филми. Всички авторски права върху фотографски и аудио-визуални произведения в тази връзка възникват за и са изключителна собственост на Biotiful и могат да бъдат публикувани (на сайта, фейсбук страницата на Biotiful и др.), но само ако предварително сте дали Вашето писмено съгласие за това.

Нашите онлайн услуги използват т.нар. „бисквитки” и „пикселни маркери”. „Бисквитките” не причиняват вреди на компютъра Ви. Те са малки файлове с настройки за конфигурация, които ни помагат да направим нашите онлайн услуги по-достъпни, по-ефективни и по-сигурни. Освен това „бисквитките” служат за внедряване на определени потребителски функции.

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява „бисквитки” или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър. Възможно е интернет браузъра, който ползвате, да не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени „бисквитки”, за което Biotiful не носи отговорност. В случай, че забраните запаметяването на „бисквитки” или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.

Освен това използваме уеб бийкъни, наричани още пикселни маркери, за да анализираме ефективността на нашия уебсайт или на нашите бюлетини, както и за ремаркетинг и изращане на релевантни поискани реклами. Например, нашите бюлетини и HTML имейли може да съдържат пикселен маркер, който определя дали имейлът или линковете, предоставени по имейл, са били отворени. Такава информация ни помага да подобрим нашите онлайн услуги и да приспособим съдържанието си към нуждите на потребителите. Изтриването на имейла изтрива и пикселния маркер. Подразбира се, че нашите обикновени текстови имейли не съдържат уеб бийкъни.

2. Цели на обработването

Предоставените доброволно от Вас лични данни се обработват и използват от Biotiful само и единствено за посочените цели. Те включват, по-специално:

 1. Участие в заниманията/събитията, организирани и провеждани от Biotiful – предоставените данни (имена, адреси, и-мейл адреси, телефонни номера, както и имена и дата на раждане на Вашите деца служат, за да се свързваме в Вас, по време на заниманията/събитията, да Ви даваме информация за състоянието на Вашите деца, да преценяваме какви игри, забавления и обучения, можем да предложим според възрастта на децата Ви, а данните за здравословното им състояние са ни необходими, за да можем да реагираме адекватно при евентуални алергични реакции, наранявания, както и при различни поведенчески прояви на Вашите деца. Направените по време на заниманията/събитията снимки, клипове или филми могат да бъдат публикувани от В този случай Вашите данни ще се съхраняват за неограничен период от време, освен ако не възразите изрично срещу това;
 2. Изпращане на бюлетин – когато се регистрирате за получаване на нашия бюлетин, използваме предоставените от Вас данни, за да удостоверим, че Вие сте притежателят на посочения и-мейл адрес и искате да получавате бюлетина, за да създадем списък на и-мейлите и да анализираме използването на нашия бюлетин. В този случай Вашите данни ще се съхраняват за период от 1 месец след прекратяване на абонамента, освен ако на друго основание не е законово допустим по-дълъг срок за съхранение;
 3. Използване на формуляри за контакт – в случай, че използвате формуляра за контакт за запитвания, предоставената от Вас информация във формуляра, включително данните за контакти, се използват за обработка на запитването и се съхраняват за последваща употреба, ако възникнат въпроси за последващи действия. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за времето на обработване на запитването и максимален период от 1 месец след приключване на обработката, освен ако по-дълги срокове за съхранение са законово допустими по други причини.

3. Предоставяне или трансфер на лични данни

В определени случаи Biotiful може да разкрие определена лична информация пред свои служители, стратегически и/или договорни партньори. За случаите, в които Biotiful споделя информация за Вас с трети лица, Biotiful проверява, дали тези трети лица предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Biotiful може да предостави Ваши лични данни, ако това е необходимо по силата на закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по искане от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Biotiful не извършва трансфер на данни в други страни или в страни, извън ЕС.

Онлайн достъпът до Biotiful може да Ви свърже с други социални мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Tweeter и други такива, Biotiful не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на общите условия на тези сайтове. В такива случаи следва да се запознаете подробно с общите условия на съответните сайтове.

4. Вашите права за защита на личните данни

Във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие разполагате със следните права:

 1. Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от Biotiful;
 2. Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
 3. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);
 4. Право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между Biotiful и субекта на лични данни до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 5. Право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако е технически осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един администратор към друг. Правото на преносимост обхваща само данни, предоставени лично от субекта на данни, както и лични данни, генерирани и събрани от неговата дейност;
 6. Право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 7. Право субектът на лични данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен;
 8. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай на нарушени права на субекта на лични данни, както и право да се обжалват действията на Biotiful пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.

 

Исканията Ви за упражняването на всяко от горепосочените права могат да бъдат подадени до Biotiful в свободен текст по Ваша преценка.

Моля, отправяйте Вашите искания, както и всички други въпроси до звеното за контакт, посочено в раздел VII.

Biotiful има право да откаже удовлетворяването на някои Ваши искания при упражняване на правата Ви за защита на личните данни на основанията, предвидени в приложимото законодателство.

5. Сигурност на личните Ви данни

Biotiful използва голямо разнообразие от мерки (технически и организационни) за сигурност на данните, за да гарантира поверителността и защитата на Вашата лична информация.

Всички служители на Biotiful са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й.

6. Актуализация на Правилата за защита на личните данни на Biotiful

Във връзка с очакваните законодателни промени по отношение на защитата на личните данни, Biotiful периодично ще актуализира и публикува своите Правила за защита на личните данни.

7. Контакти

За въпроси, свързани с настоящите Правила за защита на личните данни или обработката на данните Ви, моля, свържете се с:

Biotiful

Адрес: ж.к. „Бр.Миладинови“, бл. 43, вх.А

Телефон: 0888 44 88 25

Е-mail: biotifulfarm@gmail.com

Лице за контакт: Силвия Узунова